Algemene voorwaarden

I.   DE VERENIGING

Artikel 1. Benaming

De vereniging zonder winstoogmerk wordt Belgische Trimmers genoemd, beroepsvereniging voor Belgische honden-, katten-, en konijnentrimmers, afgekort Be.Trim.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vzw is gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg Kleine Braamstraat 1, gelegen in het Vlaamse Gewest.

Voor het wijzigen van de maatschappelijke zetel is een beslissing van de Algemene Vergadering vereist.

Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp van de vzw

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van:

 • Verdedigen van de beroepsbelangen
 • Algemene belangen
 • Onderlinge verbondenheid van de trimmers
 • Alle bedrijvigheid in de professionele vachtverzorging van honden, katten en konijnen
 • Het op professionele en legale wijze uitoefenen van het beroep van honden,- katten en/of konijnentrimmer

Dit doel trachten wij te bereiken door:

 • Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten
 • Het organiseren van workshops, studies en vormingen voor en door
 • Het verstrekken van advies omtrent de uitoefening van de professionele vachtverzorging van honden, katten en

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van [bijkomstige] commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Artikel 4. Duur van de vzw

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

II.   LIDMAATSCHAP

Artikel 5. Stemhebbende en toegetreden leden

 1. Stemhebbende leden
 • Leden-eigenaars
 • Leden-loondienst
 • Leden- bedrijfsleiders met diploma in de huisdiervachtverzorging

 

 1. Toegetreden leden
 • Leden-bedrijfsleiders zonder diploma in de huisdiervachtverzorging
 • Aspirant-leden
 • Bijzondere-leden
 • Leden met een ander dan een Belgisch erkend diploma

Leden-eigenaars en leden-bedrijfsleiders met diploma

 • Men dient in het bezit te zijn van een diploma voor de huisdiervachtverzorging behaald aan een door de vereniging erkende opleiding.
 • Men dient ingeschreven te zijn bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder de juiste NACE code (Diensten in verband met de verzorging van huisdieren m.u.z. veterinaire diensten).
 • Men dient ook ingeschreven te zijn als
 • Leden-bedrijfsleiders moeten ingeschreven staan als zaakvoerder maar moeten niet werkzaam zijn in de zaak.

Leden-loondienst

 • Men dient in het bezit te zijn van een diploma voor de huisdiervachtverzorging behaald aan een door de vereniging erkende opleiding.
 • Men dient een verklaring voor te leggen waarin aangegeven wordt dat men werkzaam is als trimmer in dienstverband bij een bedrijf aangesloten bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder de juiste NACE code (Diensten in verband met de verzorging van huisdieren u.z. veterinaire diensten)

Leden-bedrijfsleiders zonder diploma

 • Men dient ingeschreven te zijn bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder de juiste NACE code (Diensten in verband met de verzorging van huisdieren m.u.z. veterinaire diensten)

Aspirant-leden

 • Men dient ingeschreven te zijn als cursist bij een door de vereniging erkende

Bijzondere-leden

 • Natuurlijk persoon die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben
 • De wijze van benoeming wordt door het bestuur

Leden met aan ander dan een Belgisch erken diploma

 • Natuurlijk persoon die in het bezit is van een buitenlands

De term ‘het bestuur’ heeft betrekking op het wettelijk bestuursorgaan.

 

Artikel 6. Aantal leden

Er zijn minstens 3 leden.

Het verdere gebruik van het de term ‘leden’ heeft betrekking op de stemhebbende leden.

 

Artikel 7. Lidmaatschap van leden

Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen als lid.

Een kandidaat-lid moet via mail of schriftelijk een aanvraag indienen bij het bestuur.

Het bestuur beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering. Deze beslissing moet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Als het bestuur de toelating van een kandidaat–lid weigert, kan dit kandidaat-lid slechts een nieuwe aanvraag indienen minstens 3 maanden na de eerste aanvraag.

Het bestuur beslist over aanname in welke vorm dan ook.

Er is geen minimum leeftijd voor leden, voor minderjarige stemhebbende leden moet er een machtiging verleend worden door ouders (of wettelijke voogd).

 

Artikel 8. Rechten en plichten van leden

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.

 

Artikel 9. Lidmaatschapsbijdrage van leden

De leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks wordt vastgelegd door het Bestuur en die maximum 300 euro per jaar bedraagt.

 

Artikel 10. Ontslagneming van leden

Elk lid kan op elk moment uit de vzw ontslag nemen door dat ontslag per aangetekend schrijven bekend te maken aan het Bestuur. Minstens 3 maanden voor afloop van het lidmaatschapsjaar.

Wanneer het lid zijn of haar lidmaatschapsbijdragen voor het lopende jaar niet betaald heeft binnen de maand na een schriftelijke aanmaning wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd.

Indien het ontslag niet binnen de 3 maanden voor afloop wordt het lidmaatschap voor een volledig jaar verlengd.

Indien het lid niet langer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden zal dit lid ontslagen worden van het lidmaatschap.

 

Artikel 11. Schorsing van leden

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan het Bestuur het lid- maatschap schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.

Het bestuur kan het lid enkel schorsen van deelname aan activiteiten van de vzw niet van diens wettelijke rechten.

 

Artikel 12. Uitsluiting van leden

Het lidmaatschap van een lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door het Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van de leden, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Het bestuur zal binnen de 21dagen na verzoek een vergadering bij elkaar roepen. De bijeenkomts zelf zal hierbij uiterlijk de veertigste dag na het verzoek plaatsvinden.

De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam. Het lid wordt door de voorzitter van het Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het lid moet worden gehoord op de Algemene Vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat.

De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap van een lid is geheim.

 

Artikel 13. Uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw

Geen enkel lid of toegetreden lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen.

Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw geldt te allen tijde: tijdens het lid- maatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

 

Artikel 14. Rechten en plichten van toegetreden leden

Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven.

 • Geen stemrecht op de algemene ledenvergadering

 

Artikel 15. Bijdrage van toegetreden leden

De toegetreden leden betalen dezelfde jaarlijkse bijdrage als de stemhebbende leden.

 

Artikel 16. Ontslagneming van toegetreden leden

Elk toegetreden lid kan op elk moment uittreden uit de vzw door zijn/haar ontslag via mail of brief bekend te maken aan het Bestuur.

Daarnaast wordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

Wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om toegetreden lid te worden in de vzw.

Wanneer een toegetreden lid de bijdrage niet betaald heeft binnen de maand na een schriftelijke aanmaning.

 

Artikel 17. Beëindiging van lidmaatschap van toegetreden leden

Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan op elk moment worden beëindigd door het Bestuur.

Het lidmaatschap van een toegetreden lid-natuurlijk persoon eindigt van rechtswege bij overlijden.

 

Artikel 18. Sancties bij niet naleven van de van het intern reglement.

In geval van procedure kan artikel 11,12 of 18 worden toegepast bij niet naleven van het intern reglement

 

III.   ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Samenstelling van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de leden.

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter.

 

Artikel 20. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend:

 1. De wijziging van de statuten behalve in die gevallen waartoe het bestuursorgaan volgens de wet en niet beperkt in de statuten wordt
 2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van diens eventu- ele bezoldiging
 3. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van diens bezoldiging
 4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen
 5. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting
 6. De ontbinding van de vereniging
 7. De uitsluiting van een lid
 8. De omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming
 9. Om een 'inbreng om niet' van een algemeenheid te doen of te aanvaarden
 10. De algmene vergadering is bevoegd voor alle gevallen waarin de satuten het

 

Artikel 21. Vergaderingen van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

Het Bestuur kan een Algemene Vergadering bijeen roepen wanneer zij dit nodig acht, in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste 1/5 van de leden het vraagt.

 

Artikel 22. Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering

De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden door het Bestuur bijeengeroepen. In voorkomend geval kan de commissaris de Algemene Vergadering bijeenroepen. De Alge- mene Vergadering moet bijeengeroepen worden wanneer 1/5 van de leden van de vereni- ging het vragen.

Het Bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris, roept de Algemene Vergadering bij- een binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergade- ring wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

De uitnodiging wordt minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden, bestuurders en commissarissen verstuurd per e- mail op het adres dat deze daartoe laatst heeft opgegeven.

De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een ontwerp van agenda.

Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

Elk door ten minste 1/20 van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Het moet uiterlijk 7 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuur bezorgd worden.

 

Artikel 23. Toegang tot de Algemene Vergadering

Om te kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering moeten de leden zich 10 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering schriftelijk aanmelden.

Om toegang te krijgen tot de Algemene Vergadering moeten de leden zich legitimeren door vertoon van hun lidkaart en identiteitskaart.

 

Artikel 24. Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of ver- tegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen.

Bij volgende beslissingen moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

 • Wijziging aan de statuten
 • Zoals voorzien in de wet

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

 

Artikel 25. Verloop van de Algemene Vergadering

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te ant- woorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheids- clausules.

In voorkomend geval, geeft de commissaris antwoord op de vragen die hem door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde ge- gevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsge- heim of met door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over het- zelfde onderwerp groeperen.

 

Artikel 26. Stemming op de Algemene Vergadering

Op de Algemene Vergadering heeft elk lid één stem.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige behalve waar het WVV of de statuten anders bepalen.

Bij gelijkheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegen- woordigde leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden mee- gerekend :

 • Statutenwijziging
 • Andere wettelijke gevallen

Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend).

De stemming kan gebeuren door handopsteking of, op vraag van 1 lid door geheime stemming.

 

Artikel 27. Verslag van de Algemene Vergadering

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.

Elk lid heeft recht op inzage in dit verslag. Daarnaast worden de leden op de hoogte ge- bracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door publicatie van de beslissingen op het ledengedeelte van de website van de vzw.

Toegetreden leden en derden hebben geen recht op inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering.

 

IV.   BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 28. Samenstelling van het Bestuur

De vzw wordt bestuurd door een Bestuur, samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 7 bestuurders.

Deze bestuurders moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de stemhebbende leden.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen voor een termijn van 3 jaar. Bestuurders zijn 2 keer herbenoembaar.

Het Bestuur verdeelt onder zijn leden de functies van voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris, 2de secretaris, die de taken vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun aanstelling.

Het Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed.

 

Artikel 29. Coöptatie van bestuurders

De mogelijkheid van coöptatie van bestuurders wordt uitgesloten.

 

Artikel 30. Bevoegdheden van het Bestuur

Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakver- deling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar ge- maakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken be- stuurder(s) in het gedrang.

Het Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuur.

Het bestuur vaardigt alle intern reglementen uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten. Het huishoudelijk reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV.

De recentste versie van het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vzw. Indien het Bestuur het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het Bestuur op te nemen.

 

Artikel 31. Externe vertegenwoordigingsmacht van het Bestuur

Het Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door 2 bestuurders.

 

Het Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

 

Artikel 32. Bekendmakingsvereisten van het Bestuur

De benoeming van de leden van het Bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

 

Artikel 33. Vergaderingen van het Bestuur

Het Bestuur vergadert [na oproeping door de secretaris zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, en op vraag van een bestuurder, gericht aan de secretaris.

De oproeping gebeurt per e-mail, minimum 7 dagen voor het tijdstip van de samenkomst van het Bestuur. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samen- komst van het Bestuur, evenals de agenda. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter.

 

Artikel 34. Aanwezigheidsquorum en stemming door het Bestuur

Het Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste een meerderheid van de bestuurders aanwezig is op de vergadering.

De besluiten binnen het Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

Besluiten van het Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders ge- nomen worden. Schriftelijke besluitvorming is mogelijk zonder een bijeenroeping te organiseren. In dat geval moeten alle bestuurders hun akkoord bevinden over deze werkwijze en de besluiten die worden voorgelegde om geldig te kunnen doorgaan en uitgevoerd worden.

 

Artikel 35. Verslag van het Bestuur

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het Bestuur, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.

Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.

De notulen van de vergaderingen van het Bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.

 

Artikel 36. Tegenstrijdig belang

Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspre- ken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrecht- streeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursor- gaan die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belan- genconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren.

Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

 

Artikel 37. Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming

Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer vol- doet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de sta- tuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het Bestuur.

Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de Algemene Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien indien door het ontslag het aantal bestuurders onder het statutaire minimum daalt.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze be- stuurder.

Wanneer de voorzitter ontslag wil nemen zal hij dit aan ten minste 2 andere bestuursleden moeten indienen.

 

Artikel 38. Ontslag van bestuurders

Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder is geheim. In geval van staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

V.   HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 39. Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.

Het Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, niet opdragen aan een of meer personen.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van het Be- stuur beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de ver- tegenwoordiging van de vzw in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 2500 euro te boven gaan. Deze kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet na- dat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijk- heid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

Het Bestuur is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

De benoeming van de personen, belast met het dagelijks bestuur, en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheden blijken en of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

 

VI.   AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

Artikel 40. Aansprakelijkheid van bestuurders

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslis- singen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.

Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aan- sprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal be- stuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

 

VII.   BOEKHOUDING

Artikel 41. Boekjaar

Het boekjaar van de vzw begint op 1 januari en eindigt op 31 december

 

Artikel 42. Boekhouding

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffen- de uitvoeringsbesluiten.

Het Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goed- keuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij af- zonderlijke stemming. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaar- rekening, en, wat de extrastatutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wan- neer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergade- ring neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

 

Artikel 43. Toezicht door een commissaris

Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de criteria van ‘kleine vzw’ zoals omschreven in art. 1:28 §1 WVV overschrijdt, is de vzw niet verplicht een commissaris te benoemen.

Zodra de vzw wel meer dan één van de criteria overschrijdt, moet ze één of meer com- missarissen belasten met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten en van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

De commissaris wordt door de Algemene Vergadering benoemd onder de leden van het In- stituut van bedrijfsrevisoren voor een termijn van 3 jaar. De algemene vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris en spreekt zich tevens uit over de kwijting van de commissaris.

 

VIII.   ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 44. Vrijwillige ontbinding van de vzw

De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het Bestuur of door minstens 1/5 van alle leden.

Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Ver- gadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meer- derheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

In de vzw's die één of meer commissarissen moeten aanstellen, wordt het voorstel tot ont- binding toegelicht in een door het bestuursorgaan opgesteld verslag, dat wordt vermeld in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa gevoegd cfr. art. 2.110§2 WVV. Wanneer één van deze beide verslagen ontbreken, is het besluit van de Algemene Vergadering nietig.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering 2 vereffenaars, waarvan zij de opdracht omschrijft.

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig het WVV.

Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden be- paald in art. 2:117 WVV haar zetel verplaatsen.

 

Artikel 45. Bestemming van het vermogen van de vzw na ontbinding

In geval van ontbinding en vereffening wordt het vermogen van de vzw worden toegekend aan een belangeloos doel.

 

Artikel 46. Bekendmakingsvereisten

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de be- stemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

 

IX.   SLOT

Artikel 47. Slot

In overleg met de tegenpartij zal het bestuursorgaan de middelen zoeken om elk geschil over de werkvoorwaarden dat de vereniging aanbelangt te regelen, hetzij door verzoening, hetzij door arbitrage.

Binnen de schoot van de vereniging wordt een arbitragecomité door het bestuursorgaan aangesteld, samengesteld uit twee scheidsrechters, gekozen onder de effectieve leden.

Bij staking worden de betwistingen beslecht door een derde scheidsrechter, die benoemd wordt door de twee andere.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door 2 bestuurders.

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) uitvoerings- besluiten van toepassing.

Nicky de Bresser

Caro De Borger

Inez De paepe